1. Предмет на условията:

1.1. Тези общи условия за продажба уреждат задълженията между дружеството ВБЕ КонтейнерсEOOД, ул. Стара планина 2А, 9600 Балчик, България (наричано по-долу „продавачът“) и купувачите на стоки и продукти (по-долу: „стоките“) от продуктовото портфолио на ВБ Инженеринг Контейнерс.

1.2. Тези общи условия за продажба обхващат изцяло отношенията между продавача и купувача, освен ако между тях в отделни случаи не е постигнато друго споразумение. В случай на несигурност, за „други споразумения“ се считат само споразуменията, направени в писмена форма. Тези общи условия на продажба имат предимство пред условията на покупка на купувача, освен ако между купувача и продавача не е договорено друго. Споразуменията с посредници и дилъри трябва да се разглеждат като допълнение към тези общи условия за продажба и не ги отменят.

 1. Програма за покупко-продажба

2.1. Продавачът може да въведе нови стоки в програмата или да премахне определени стоки от програмата за продажба без предварително известие, но е длъжен да достави стоките, за които вече е потвърдил поръчката, или да ги замени с равностоен продукт. Продавачът е свободен да вгражда по-висококачествени материали без допълнително заплащане.

 1. Оферти и поръчка

3.1. Продавачът изпраща на купувача потвърждение за поръчката, както и сметка за авансово плащане и скица. Потвърждението на поръчката включва обхвата на работата, както и количеството, цената, времето за доставка и условията на плащане. Поръчката е обвързваща веднага след извършване на авансовото плащане или след като купувачът се съгласи с потвърждението на поръчката.

3.2. Когато липсват някои данни, се приема, че в съответната част договарящите се страни са се споразумели за стандартни свойства на стоките при продавача.

 1. Цени

4.1. Цените важат франко склада на продавача, освен ако в офертата не е посочено друго. Във всички случаи, в това число оферти, потвърждения на поръчки и фактури, и при определяне на прехвърлянето на риска, се прилага последната версия на

INCOTERMS, издадена от Международната търговска камара, Париж.

4.2. Стандартната опаковка за транспортиране по шосе е включена в цената. Продавачът таксува отделно транспортните разходи на купувача и други транспортни опаковки, съобразно данните, договорени в потвърждението на поръчката.

4.3. Стоките, за които продавачът е потвърдил поръчката, трябва да бъдат доставени на цената, която е била валидна към момента на поръчката. Договорената цена важи за условията, договорени в потвърждението на поръчката. Продавачът има право да променя условията на доставка в случай на промени в количествата, плановете, вида на доставката и приемането ѝ, специфични характеристики или планираното приложение на стоките. Той също така има право на възстановяване на всички направени разходи (включително разходи, направени поради повторна организация на работата при процедирането около допълнителните разходи) и евентуални щети, причинени от по-късни промени в поръчката от страна на купувача.

4.4. Всички евентуални вземания в държавата на получателя, включително данък, мита, такси и др. са за сметка на купувача, освен ако в потвърждението на поръчката е уговорено друго.

 1. Определяне на работния ден

5.1. „Работен ден“ означава период от 8 последователни часа от 8:00 часа всеки ден до 17:00 на същия ден, всеки ден от седмицата от понеделник до петък включително.

 1. Срокове за доставка

6.1. Информация за датите за доставка са посочени в офертата или в потвърждението на поръчката, издадено от продавача.

6.2. Продавачът и купувачът се споразумяват за срока на доставка за всяка отделна поръчка. Крайният срок за доставка се посочва в потвърждението на поръчката, което продавачът изпраща на клиента.

 1. Плащане

7.1. Общите условия на плащане са 50% авансово плащане при възлагане на поръчката, 30% при завършено изработване на стоката или ако доставката съгласно поръчката включва пристигане на стоката (заплаща се в началото на разтоварването) и 20% при приключване на услугата. При сделки само за доставка, 50% авансово плащане при възлагане на поръчка и 50%, когато има готовност за взимане на стоките или когато пристигнат. За поръчки над 15 000 евро нето, купувачът трябва да изпрати на продавача потвърждение за платежоспособност за останалите 50% в рамките на 14 дни от възлагането на поръчката.

7.2. В случай на други условия на плащане, които са договорени в потвърждението на поръчката или в договора между продавача и купувача, важат условията, посочени в потвърждението на поръчката или в договора.

7.3. Счита се, че плащането е извършено, когато парите са постъпили в сметката на продавача.

7.4. В случай на забавяне на плащането, продавачът има право да начисли законна лихва и общите разходи, свързани с плащането.

 1. Приемане на стоките

8.1. В случай, че стоките се приемат в седалището на продавача, купувачът трябва да приеме стоките по отношение на количество и качество преди товаренето им в транспортното средство. Купувачът трябва да заяви приемането поне 2 дни преди планираното приемане. Превозвачът на купувача трябва да се регистрира за приемане във вътрешния отдел за логистика, експедиция и транспорт най-късно до 12 ч. на текущия работен ден, ако желае да приеме стоката най-късно до края на следващия ден.

8.2. Ако купувачът не вземе доставката на стоката в рамките на 14 дни от получаването на известие, че стоките са готови за доставка, продавачът може да поиска 0,5% от продажната цена за всяка започната седмица на забавено плащане, за да покрие разходите, направени от продавача поради забавянето от страна на купувача да приеме стоките. Ако купувачът се забави с приемането на стоките, рискът от повреди и унищожаване преминава към купувача от деня на началото на забавянето.

8.3. В случай, че стоките бъдат взети на мястото, посочено в товарителницата или стоковата разписка, купувачът трябва да разтовари стоките в рамките на 4 часа и да провери стоките преди или по време на товаренето. За транспортни щети трябва да се състави протокол, който да бъде подписан от транспортната компания, получателя на стоките и застрахователния представител. Повредените стоки трябва да бъдат фотографирани преди или най-късно по време на разтоварването. При разтоварване купувачът или получателят на стоката трябва да следва указанията на продавача. Купувачът трябва да изпрати на продавача протокола с оплакванията, включително снимки, най-късно до 48 часа. Транспортните щети не освобождават от задължението за плащане при доставка.

8.4. Стоката трябва да се разтовари според инструкциите на продавача.

8.5. Купувачът трябва да се оплаче за видими дефекти веднага или в рамките на 3 дни след приемане на стоката. В сила са правилата, които се прилагат в търговските взаимоотношения при проверка на стоки и рекламации за дефекти. Ако не бъде изпратена рекламация в рамките на 3 работни дни след доставката на стоките на договореното място, стоките ще се считат за доставени без дефекти.

 1. Запазване на правото на собственост до пълното изплащане на цената

9.1. Стоките остават собственост на продавача до изплащане на всички задължения на купувача, независимо от тяхното основание.

9.2. Ако действията на купувача са в противоречие с потвърждението на поръчката или сключения договор, особено чрез забавяне на плащането, то продавачът има право да вземе стоката обратно. Това не означава, че продавачът се е оттеглил от договорните отношения, освен ако това не е изрично заявено в писмена форма.

 1. Гаранция

10.1. Продавачът декларира, че всички използвани материали са първокласни. Купувачът трябва да използва продуктите като добър делови човек и в съответствие с инструкциите на продавача.

10.2. Гаранцията не се прилага за продукти, които са повредени по време на транспортиране, поради неправилно сглобяване или чрез използване при условия, които не са нормални спрямо използването на материалите, и в случай на неспазване на инструкциите на продавача.

10.3. Гаранцията по начало е валидна за период от 24 месеца. За електронни и електротехнически продукти и всички вградени части като санитарни инсталации и др., които не са свързани с основната конструкция, гаранционният срок е 18 месеца.

10.4. Гаранционният срок за ВБЕ КОНТЕЙНЕР и КОНТЕЙНЕР СИСТЕМС е 12 (дванадесет) месеца за защита от корозия в категорията на нормална корозия, считано от деня на доставката, освен в случай на друга предварителна оговорка.

10.5. Леките цветови отклонения в по-големите контейнерни системи (повече от 2 броя) са свързани с производството и са изключени от гаранцията.

10.6. Продавачът си запазва правото да избере дали да замени дефектните стоки с нови, да отстрани дефектите в оригиналните стоки или да предложи компенсация.

10.7. Продавачът в никакъв случай не носи отговорност за разходите, които, за да се отговори на изискванията за спазване на първоначалния гаранционен срок, са надвишили разходите за работа и материали, необходими за възстановяване на дефектните стоки.

10.8. Продавачът не носи отговорност за разходи, направени от купувача поради гаранционни претенции или дефекти.

10.9. Възражението на купувача, свързано с гаранцията на продавача и законово уредените гаранции, губи сила в случай на намеси, поправки или опити на купувача за извършване на ремонт, а също и ако такива извърши неоторизирана трета страна. Резервните части преминават в собственост на продавача. Продавачът носи отговорност за ремонт, извършен от негова страна или от упълномощено от него трето лице.

10.10. Продавачът получава принципно период от 4 седмици, за да започне отстраняване на основанията за гаранционни претенции.

10.11. Ако продавачът не заяви готовност да изпълни замяна или не е в състояние да я извърши, или ако ремонтите, извършени за трети път, се окажат неефективни, купувачът има право да се откаже от договорните отношения или да изиска намаляване на договорената покупна цена.

10.12. Гаранцията изключва елементи или части от елементи, които подлежат на бързо износване, повреди или които не се третират в съответствие с инструкциите на продавача.

 1. Отговорност

11.1. Продавачът не носи отговорност за щети, които би претърпял купувачът в резултат на забавянето си при изпълнение на договорни задължения, особено поради неправилни или неточни данни, спецификации, проекти или друга информация. Възстановяването на всички възможни разходи, загуби или щети, които биха настъпили за купувача поради посочените факти, се изключва.

11.2. Продавачът не носи отговорност за щетите, които не са нанесени директно върху стоките, както не носи отговорност и за пропусната печалба и/или други имуществени и неимуществени щети на купувача. Описаното по-горе ограничение на отговорността не се прилага, ако вредата е причинена умишлено или поради груба небрежност и при носене на отговорност за стоките в съответствие със закона и това е доказано по правнообвързващ начин. Ако отговорността е изключена или ограничена, това се отнася и за служителите, работодателите и представителите на продавача и за лицата, които с негово съгласие го подпомагат при изпълнение неговите задължения на продавач.

 1. Форсмажорни обстоятелства

12.1. Обстоятелства като непреодолима сила, мерки от страна на държавните органи и други събития, които не могат да бъдат предотвратени, отменени или избегнати, т.е. обстоятелства извън контрола на договарящата страна, се считат за невъзможност за изпълнение, за която продавачът не носи отговорност. Липсата на световния пазар на ламарина, каменна вата и панели, както и забавянето на транспорта, причинено от транспортната компания, се считат за непреодолима сила.

12.2. Ако изпълнението на договорни задължения стане трудно или невъзможно поради такива обстоятелства, задължението се прекратява за времето докато изпълнението на договорните задължения е трудно или невъзможно, ако възникналите обстоятелства не биха могли да бъдат предотвратени, премахнати или избегнати. Такива обстоятелства освобождават страната по договора от изпълнението на задължения и от задължението за изплащане на обезщетения поради неизпълнение на договорни задължения през това време.

12.3. Страната по договора, която твърди невъзможност за изпълнение, трябва да докаже съществуването на такива обстоятелства, които изключват нейната отговорност, да информира незабавно и по надежден начин другата страна, когато самата тя бъде информирана за настъпването на такива обстоятелства. По същия начин страната трябва да информира другата страна за прекратяването на обстоятелствата, които са причинили невъзможността за изпълнение.

12.4. Невъзможността за изпълнение по тази разпоредба ще бъде преценена в съответствие с приложимото законодателство и съдебната практика.

12.5. Ако обстоятелствата продължават повече от 6 месеца, продавачът и купувачът се споразумяват да променят или анулират договора или поръчката.

12.6. Продавачът не носи отговорност за забавяне на изпълнението или неизпълнение на задължения по настоящите договорни отношения, ако забавянето на изпълнението или неизпълнението е резултат от причини, които са извън неговия разумен контрол и ако това се случи без вина или небрежност, включително, но без ограничение, неспособността на доставчици, подизпълнители, спедитори или на продавача да изпълнят задълженията си по това споразумение, при условие че продавачът ще изпрати на купувача незабавно писмено известие с всички подробности и причини. Датата на изпълнение на задълженията се удължава с времето, изгубено поради възникването на такива причини.

 1. Оттегляне от договора

13.1. Продавачът има право да се откаже от договора, ако:

– той не е в състояние да изпълни договорните задължения поради непреодолима сила, стачка или други обстоятелства, които не е причинил;

– купувачът превиши договорения в писмена форма срок за плащане с повече от 7 дни и не спази допълнително удължения срок;

– поради груба небрежност договарящата страна предостави неверни данни за задълженията си, които засягат способността ѝ да ги изпълнява.

В който и да било от последните два случая, изброени по-горе, купувачът дължи на продавача всички възникнали разходи и загуба на доходи.

13.2. Купувачът има право да се откаже от договора, ако продавачът умишлено или поради груба небрежност осуети доставката.

13.3. В случаи на прекратяване от страна на купувача, които не попадат в гореспоменатата точка, продавачът има право да начисли такси за анулиране, както следва: до 6 седмици преди датата на изпълнение, 25% от стойността на поръчката; до 4 седмици преди датата на изпълнение, 50% от стойността на поръчката; от 3 седмици преди изпълнение на поръчката, 80% от стойността на поръчката.

 1. Пазене на търговска тайна

14.1. Докато са в сила договорните отношения, договарящите се страни се задължават да пазят всички данни, които произхождат от договорните документи, и други данни, които произхождат от договорните отношения, както се пази търговска тайна.

14.2. Ако има вероятност на някоя от страните да бъде нанесена значителна вреда поради разкриването на търговската тайна, то данните ще продължат да се пазят като търговска тайна дори след изтичане на договорното правоотношение, във всеки случай най-малко 5 (пет) години след изтичане на договора.

14.3. Скици, диаграми, изчисления, формули, инструкции, списъци, кореспонденция, протоколи, договорни документи и други данни в материализирана или нематериализирана форма се считат за търговска тайна.

14.4. Съгласно тази разпоредба страната по договора носи отговорност за вреди поради нарушаване на търговската тайна (за материални и нематериални щети).

14.5. Договарящите страни могат да уредят изключенията от тази разпоредба само чрез писмено споразумение.

 1. Прехвърляне на вземания и предоставяне на съобщения

15.1. Купувачът се задължава да не прехвърля на трети лица претенции срещу продавача без предварителното му писмено потвърждение.

15.2. Договарящите страни са съгласни, че съобщенията, изпратени чрез подходящи средства за комуникация (факс, имейл и т.н.), също се считат за писмени.

 1. Уреждане на спорове

16.1. Всички възможни спорове, които биха могли да възникнат във връзка с валидното сключване,  нарушението, прекратяването и с правоотношенията, и които произтичат от тези договорни отношения, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. За

 • спорове, които не биха могли да бъдат уредени по този начин, компетентен е съдът в Добрич. Прилага се българското законодателство, освен ако не е уговорено друго.